Nové Město nad Metují

Letovisko v Náchodské vrchovině, městská památková rezervace, je vstupní branou do chráněné krajinné oblasti Orlické hory. Jedno z pozdních českých měst založené r. 1501 Janem Černickým z Kacova při starší tvrzi na vysokém ostrohu. Po požáru v roce 1526 vybudovali Pernštejnové město v renesančním slohu. Významnou dochovanou památkou je historické jádro města kolem obdélníkového náměstí s renesančními měsťanskými domy, jejichž štítová průčelí s podloubími jsou napojena na starší, pozdně gotická jádra. Renesanční radnice z r. 1591, pozdně gotický kostel Nejsvětější Trojice z let 1513-23, přestavěný do dnešní podoby za Jana z Pernštejna roku 1540, barokní klášterní kostel Narození P. Marie s loretánskou kapIí, založený Janem z Leslie roku 1693 při raně barokním špitálu a klašteru milosrdných bratří. Pozdně gotický zámek v 2. pol. 16. stol. přestavěn na renesanční a v letech 1655-61 upraven C. Luragem raně barokně. V čp. 1 se roku 1645 narodil Jan rytíř Straka z Nedabylic, zakladatel Strakovy nadace.