Domažlice

Historické centrum Chodska ležící na potoce Zubřina v Chodské pahorkatině, městská památková rezervace. Původně osada a pomezní celnice, které střežily Domažlický průsmyk a bezpečnost obchodních stezek. Vlastní město založil kolem r. 1262 Přemysl Otakar II. Úřad purkrabího dohlížel na okolní chodské vesnice, jejichž obyvatele měli povinnost střežit a bránit hranice. Z městských hradeb z 13. stol. se zachovaly jen zbytky a na náměstí Dolní brána. Gotický Chodský hrad roku 1592 vyhořel, v l. 1726-27 byl barokně přestavěn a dnes je sídlem chodského muzea. Na náměstí neorenesanční radnice z roku 1891 a řada původně gotických, renesančních, barokních a empírových domů se zachovaným podloubím a barokními štíty. Kostel Narození P. Marie z 2. pol. 13. stol. pseudogoticky restaurován r. 1892. Klášter augustiniánů s kostelem Nanebevzetí P. Marie z l.1671 -1752, na Dolním předměstí hřbitovní kostel U svatých, renovovaný r. 1910 K. Hilbertem, na Horním předměstf pomníky od V. Myslbeka (1881) a 0. Švece (1924,1948). Na Veselé hore nad městem známá poutní kaple sv. Vavřince z r. 1775. Rodiště spisovatele K. M. Čapka-Choda (1860 az 1927), působili tu spisovatelé B. Němcová a J. Vrba, národopisec J. F. Hruška a hudební skladatel J. Jindřich. Roku 1912 tu zemřel básník J. Vrchlický.