Český Krumlov

Nejvýznamnější jihočeská městká památková rezervace s jedinečně dochovaným souborem gotických, renesančních a barokních staveb ležící v Českokrumlovské vrchovině Šumavského podhůří. Její význam podtrhuje skutečnost, že UNESCO zařadila celý středověký městský soubor do seznamu nejpozoruhodnějších evropských měst hned na 2. místo za Benátkami. V 1. polovině 13. stol. hrad rodu Vítkovců (později jeho krumlovské a od roku 1302 jeho rožmberské větve) na staré obchodní stezce mezi Baltem a Padunajím. Podhradí Latrán a městečko na pravém břehu Vltavy jsou prvně zmiňovány roku 1274. Petr Vok, poslední z mocného rodu Rožmberků, prodal Český Krumlav císaři Rudolfu II., r.1622 jej získali Eggenberkové a r.1719 Schwarzenberkové. Nejstarší částí zámku, druhého nejrozsáhlejšího v Čechách po Pražském hradu, je tzv. Hrádek s věží z 2. pol.13. stol., renesančně upravenou r. 1500. Z 1. pol. 14. stol. pochází gotický Horní hrad s dvěma věžemi a kaplí sv. Jiří, který byl v pol. 15. stol. rozšířen. Z té doby pochází tzv. Malá rožmberská kaple s pozdně gotickým oltářem z poč. 16. stol. Za Viléma z Rožmberka provedli architekti A. Eritzer a po něm B. Maggi z Arogna ve 2. pol. 16. stol. rozsáhlou přestavbu gotického hradu na renesanční zámek. Autorem nástěnných maleb byl v l. 1576-77 G. de Glonde. Renesanční budova purkrabství pochází z r. 1578. pozdější barokní úpravy provedl v l. 1682-87 J. de Maggi, r. 1730 dostavěl A. E. Martinelli mincovnu, Maškarní sál vyzdobil nástěnnými malbami J. Lederer. Rokokovou budovu divadla z I. 1766 až 1667 s dodnes zachovanou původní jevištní technikou a dekoracemi spojuje se zámkem vícepatrový plášťový most z r. 1764. Neptunova fontána s plastikami A. Altomonteho a J. A. Zinnera pochází z l.1745-65 a zimní jízdárna z pol. 18. stol. V zámeckém parku bylo nedaleko barokního pavilonu Bellaria r. 1958 vybudováno letní divadlo s otáčivým hledištěm. V zámku sbírka nástěnných koberců z 16. az 18. stol. a obrazárna s díly nizozemských, italských a vídeňských umělců. Děkanský kostel sv. Víta, postavený ve městě v l. 1407-39 Linhartem z Aldebergu, patří k nejpřednějším památkám české gotiky. Za kostelem prelatura od B. Maggiho z r. 1576 se zajímavým rokoko-vým schodištěm na nádvoří. Renesanční jezuitská kolej z I. 1586 až 1588 byla přestavěna na hotel Růže. V budově raně barokního jezuitského semináře z I. 1650-52 sídlí městské muzeum s cennou sbírkou gotických madon a renesančních plastik. Na náměstí renesanční radnice z 2. pol. 16. stol. vzniklá přestavbou dvou gotických domů, v sousedství pozdně gotická Stará radnice (v 2. pol. 16. stol. renesančně upravená se sgrafitovým kvádrováním. Mariánský sloup z r. 1717 je dílem M. V. Jäckela. Zlatokorunský dům (čp. 12) a sousední dům (čp. 14) jsou gotické a dochoval se v nich vzácný interiér. Na Latráně je zajímavý klášter minoritů, klarisek a bekyň, založený r. 1350 bratry Petrem, Joštem, Oldřichem a Janem Rožmberkovými, se společným kostelem Božího těla a zvěstování P. Marie, dále gotický soubor staveb se třemi dvory, zbarokizovaný v 2. pol. 17. stol. Renesanční komplex budov upravený v letech 1560-70 jako vdovské sídlo matky Viléma z Rožmberka, později zbrojnice, byl r. 1625 přestavěn na Panský pivovar. Ve městě se zachovalo mnoho gotických a renesančních měšťanských domů, některé s patrem vysazeným na krakorcích, některé s podloubím.. Na vrchu Kalvárii barokní kaple Panny Marie Bolestné postavena r. 1709 podle plánů J. D. Spazziho. Krytá roubená lávka přes Vltavu (tzv. rechle) z doby kolem r.1800 sloužila k záchytu dřeva.... z ptačí perspektivy


... areál zámku  


  meandr Vltavy


Hotel Růže  


   most přes Vltavu v létě


náměstí  


   pohled na město


dům v Široké ulici  


   nádvoří zámku