Cheb

Okresní město na řece Ohři v chebské pánvi, městska památková rezervace a významné průmyslové středisko. Původně Slo- vanské hradiště z 9. stol. (doložené archeologickými nálezy). V 1. pol. 12. stol. počátek germanizace, utužené po r. 1165, kdy Chebsko připadlo Fridrichu Barbarossovi, který tu přibližně v letech 1179-88 vybudoval hrad. Centrem podhradí byl Jánský vršek s kostelem sv. Jana Křtitele. Ze středověkého opevnění se zachovaly části gotických hradebních bašt, zdí, věž a gotická, tzv. písečná brána, přestavěná v roce 1727. Po polovině 17. stol. bylo město přestavěno na barokní pevnost, zrušenou r. 1809. Z románského hradu postaveného na místech slovanského hradiště a pozdějsího románského hradu markrabat Vohburgu se zachovaIy hranolová Černá věž, obvodové zdivo románského severního paláce a patrová kaple sv. Erharda a sv. Uršuly, vynikající díla románské architektury. V 17. stol. byl hrad přestavěn na barokní citadelu s hradbami a kasematy, ale od r. 1742 pustl. Kostel sv. Mikuláše a Alzběty postavený začátkem 13. stol. byl přestavěn goticky a v pol. 18. stol. barokně upraven B. Neumannem. Klášter minoritů (později františkánů) z druhé pol. 13. stol. s kostelem Panny Marie přestavěn v 1. pol. 18. stol. Sousední klášter klarisek z r. 1268 zbarokizován na přelomu 17. a 18. stol. Barokní kostel sv. Kláry (koncertní a výstavní síň) z I. 1708-11 od K. Dientzenhofera je vzácnou památkou na dobu iluzivního baroka. Dominikáský kostel sv. Václava z konce 13. stol. barokně přestavěn v letech 1674 az 1688 A. Leuthnerem. V historickém jádru města se zachovala řada gotických, renesančních a barokních domů a komplex kramářských domů, z nichž vynikají gotický Schirndin- gerův dům (čp. 508) se stupňovitým štítem, pozdně gotický Gablerův dům (čp. 507) s mázhauzem a rokokovým průčelím, Pachelblův dům (čp. 492), ve kterém byl v r. 1634 zavražděn Albrecht z Valdštejna (dnes městské muzeum) a známý Špalíček, malebný soubor 11 domů, vzniklý přestavbou kupeckých kotců. Barokní nová radnice postavená po roce 1716 podle projektu G. B. Alliprandiho, dnes Galerie výtvarného umění se stálou expozicí českého umění 19. a 20. stol. Cheb je rodištěm barokního architekta i B. Neumanna (1687 -1753). Město několikrát navštívil J. W. Goethe a Friedrich Schiller zde v I r. 1791 studoval materiáy k třídílné tragédii ze života slavného vojevůdce Albrechta z Valdštejna.

   kostel zvěstování panny Marie

 

   hrad

 

   Špalíček

 

   divadlo