KŘIVOKLÁT

Rekonstruovaný gotický hrad českých králů v malebné poloze na strmém skalnatém ostrohu uprostřed křivoklátských lesů.

Původní hrad, jehož přestavbu zmiňuje Kosmova kronika k roku 1110, stál pravděpodobně jinde. Královský hrad na dnešním místě byl založen koncem období vlády Přemysla Otakara I. Úřad královského lovčího se sem přesunul z nevyhovujícího dvorce Zbečna a lovecký hrad se stal oblíbeným venkovským sídlem krále. Křivoklát a jeho okolí rád navštěvoval i náruživý lovec Václav I., jehož časté pobyty si vyžádaly první přestavbu. Hrad byl tehdy románský s raně gotickými prvky, dochovaly se z něj však pouze nepatrné pozůstatky. V nedokončené dostavbě pokračoval v gotickém stylu i Přemysl Otakar II.

V mládí pobýval na hradě Karel IV., který zde později, už jako král, ubytoval svou první manželku Blanku z Valois a sám zde vydal řadu důležitých listin. Jeho syn Václav IV. tu trávil často i několik měsíců a spravoval odtud státní záležitosti. Také on hrad dostavoval a upravoval, než začal dávat přednost jiným královským hradům.

Roku 1422 hrad vyhořel a v době Zikmundově byl několikrát dobýván a zastavován. Novou slávu zažil až za Vladislava II., který si hrad natolik oblíbil, že nechal pod vedením dvorních stavitelů Hanuše Spiesse a Benedikta Rejta provést velkolepou pozdně gotickou přestavbu. Tehdy vznikla bohatá výzdoba královského paláce, arkýř a reliéfy, rytířský sál byl znovu zaklenut hvězdicovou klenbou a opatřen novými okny a portály. Také opevnění získalo některé velmi pokročilé prvky. Paradoxně však právě po této přestavbě (za Habsburků) ztratil hrad význam a začal sloužit jako vězení, byl zastavován a rychle chátral. Zkázu dovršil ničivý požár v roce 1643. Opravy byly provedeny jen v nejnutnějším rozsahu. Na hradě se střídali zástavní uživatelé a posléze vlastníci (Schwarzenbergové, Valdštejnové), až roku 1826 zničil Křivoklát další rozsáhlý požár. Fürstenberkové, tehdejší majitelé, naštěstí rozhodli o rekonstrukci hradu do původní podoby. Práce pak pokračovaly až do první světové války i po ní, od roku 1929 už ve státním majetku a pod dohledem Státní památkové péče. Dnes patří Křivoklát k našim nejznámějším a nejlépe zachovaným hradům.