LIBOCHOVICE

Libochovice byly nejdřív jen vsí a později městečkem s tvrzí zmiňovanou poprvé v roce 1335. Panským sídlem byl pevný hrad Házmburk (Klapý) dominující celému kraji. Libochovická tvrz byla už roku 1550 uváděna jako "pustý zámek". Pozůstatkem gotické tvrze jsou zřejmě jen sklepy, části kaple a věže.

V roce 1558 koupil libochovické panství od Házmburků Jan starší z Lobkovic, nechal Libochovice povýšit na město a na místě gotické tvrze postavit renesanční zámek. Jeho části se zřejmě dochovaly ve zdivu západní fronty dnešního zámku barokního, jak nasvědčuje nepravidelné rozmístění oken. Za stavovského povstání a třicetileté války měnilo panství majitele a zámek utrpěl značné škody.

Roku 1676 koupil Libochovice hrabě Gundakar z Dietrichštějna. Město i zámek však postihl téhož roku požár. Po šesti letech zahájil nový majitel stavbu monumentálního raně barokního zámku, který byl pod vedením lobkovického stavitele Antonia Porty dokončen v roce 1690. Dvoupatrová budova má obdélníkový půdorys s rizalitem v hlavním průčelí (k řece) a balkon s dvojitým schodištěm (z 19. stol.) na východní straně (do parku). Na severní straně (k městu) tvoří budova zámku, přilehlá gotická kaple a nižší hospodářské budovy malé nádvoří. Vnitřní nádvoří je částečně opatřeno arkádami, s parkem je spojuje sala terrena. V nenarušené raně barokní podobě (s výjimkou vnitřní výzdoby, která je částečně mladšího data) se zámek dochoval do dneška. Mimořádně hodnotná je i zámecká zahrada navržená ve francouzském stylu už roku 1683. Později byla sice upravena na anglický park, v roce 1912 však částečně rekonstruována podle původních plánů zahradníka Jana Tulipána. Na zámku v Libochovicích se narodil Jan Evangelista Purkyně.